BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/102/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 września 2005 roku
w sprawie: przyjęcia Wieloletnigo Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2005 – 2010 .
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i w związku z § 1 uchwały Nr XIX/98/01 Rady Gminy Zbójna z dnia 22 października 2001 roku, w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zbójna do 2010 roku, Rada Gminy Zbójna uchwala co nastepuje:
§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zbójna na lata 2005- 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik
Do uchwały Nr XVIII/102/05
Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005-2010


L.p.
Nazwa zadania i źródła finansowania Wartość kosztorysowa Poniesione nakłady do końca 2004 roku Finansowanie w latach
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Przebudowa drogi gminnej Laski-Osowiec
Źródła finansowania ogółem
775000
16030
758970

w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki ZPORR
- dotacja budżetu państwa
-
120574
577426
77000
16030
-
-
104544
577426
77000
2.

Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo – Gąski
Źródła finansowania

1200000

10000

390000

800000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- Unijne środki pomocowe
-
300000
900000
10000
90000
300000
200000
600000
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w 16 wsiach gminy
-Źródła finansowania

7000000

8280

21612

620108

2800000

3550000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- - srodki budżetu państwa
950000
5250000
500000
300000
8280
21612
70108
550000
250000
2000000
250000
300000
600000
2700000
250000
4.Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
- Źródła finansowania

3525000

50000

1675000

1800000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

500000
2650000
375000

50000

150000
1350000
175000
300000
1300000
200000
5.


Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
-Źródła finansowania

400000

200000

200000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe

100000
300000
50000
150000
50000
150000
6.


Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
- Źródła finansowania

2200000

50000

600000

600000

950000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe

550000
1650000
50000
150000
450000
150000
450000
200000
750000
7.Modernizacja stadionu w Zbójnej
-Źródła finansowania
600000
30000
570000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe
- Środki budżetu państwa (Totalizator sportowy)

50000
450000
100000

30000

20000
450000
100000
8.Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widokowych, przystani i campingów
Źródła finasowania
3000000
50000
550000
1200000
1200000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe
- Środki budżetu państwa (Totalizator sportowy)

250000
2250000
500000
50000
100000
450000

50000
900000
250000
50000
900000
250000
9.


Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej ( rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania


2200000


50000


550000


800000


800000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe
- środki budżetu państwa

200000
1650000
350000
50000
50000
400000
100000

50000
600000
150000

50000
650000
100000
10.
Budowa drogi Gawrychy – Popiołki
Źródła finansowania
1100000
40000
1060000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe
-
275000
825000
40000
235000
825000
11. Budowa drogi Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania
1300000
40000
1260000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe
- Środki budżetu państwa
225000
975000
100000


40000
185000
975000
100000
12. Budowa drogi we wsi Dobrylas
Źródła finansowania
800000
30000
770000
w tym:
- środki własne gminy
- Unijne środki pomocowe

200000
600000
30000
170000
600000
13. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania
500000
500000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki ZPORR
- dotacja budżetu państwa
-
75000
375000
50000
75000
375000
50000
- - Ogółem 24600000 8280 47642 1869078 6755000 9630000 4290000 2000000
w tym:
- środki własne
- unijne środki pomocowe
- środki budżetu państwa
- - środki WFOŚiGW

3791250
18456250
1477500
875000


8280

47642

360328
1431250
77500
0

1055000
4925000
350000
425000

1730000
7250000
200000
450000

490000
3300000
500000
0

100000
1550000
350000
0
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:22
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1303 razy