BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/38/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                         Andrzej Lemański

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 08:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 736 razy