BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/109/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 22 listopada 2005 roku
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbójna na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2014.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –Prawo ochrony środowiska(Dz.U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003 r. Nr 46, poz,392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784; z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458) oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz.365, Nr 113, poz.984, Nr 199, poz.1671, z 2003 r. Nr 7, poz.78, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956; z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz.1458) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbójna na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:21
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1225 razy