BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XX/116/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia:
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty stanowiące własność gminy , o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) budynki i grunty stanowiące własność, będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie straży pożarnej i instytucji kultury,
3) budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/71/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:21
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1182 razy