BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/115 /05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia:
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,50 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni,
- określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
- pozsostałych, niewymienionych w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym;
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych niewymienionych w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/38/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:21
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1207 razy