BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr XXVI/137/02 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 30 sierpnia 2002roku
w sprawie: limitu wydatków na zadania o nazwie „ Przebudowa drogi Gontarze – Ruda Osowiecka od km 0+000 do km 1+656,44”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984 oraz art.110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.1251i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113 poz. 984 ) Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi Gontarze – Ruda Osowiecka od km 0+000
do km 1+656,44” i ustala się limit wydatków zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki na pokrycie wydatków związanych z inwestycją w kwocie 351.288,61 złotych zostaną ujęte w budżecie gminy na 2003 r. i pochodzić będą
ze środków własnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 11:04
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1312 razy