BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/96/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 06 maja 2005 roku
w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbójna, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291,Dz.U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) uchwala się , co następuje:
§ 1. 1.Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
2) sposób rozliczania dotacji,
3) sposób kontroli wykonywania dotowanego zadania
w odniesieniu do organizacji pozarządowych, którym Gmina Zbójna zamierza zlecać zadania publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

2. Pod pojęciem „organizacja pozarządowa” na potrzeby niniejszej uchwały należy rozumieć niezaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągania zysku podmiot określony w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148; z późn. zm.).
§ 2. Środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządowych planuje się jako wydatki wyodrębnione w stosownych pozycjach budżetu Gminy Zbójna.
§ 3. 1. Wójt Gminy Zbójna występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań finansowanych dotacją umieszcza listę tych zadań na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy - określając:
a) rodzaj zadania,
b) termin realizacji,
c) warunki, jakie powinien spełniać podmiot dotowany,
d) termin składania ofert realizacji zadania.

2. .Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt d.
§ 4. 1. Wniosek organizacji pozarządowej o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:
a) określenie podmiotu występującego z wnioskiem,
b) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
c) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji.2. Do wniosku dołącza się dodatkowo:
a) wyciąg z rejestru właściwego dla danej organizacji pozarządowej,
b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego.
4. Wójt Gminy Zbójna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
§ 5. Przy wyborze podmiotu dotowanego Wójt Gminy Zbójna obowiązany jest kierować się gwarancją właściwego wykonania zadania oraz wielkością dotacji określoną we wniosku.
§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku Wójt Gminy Zbójna uwzględnia w szczególności:
a) znaczenie zadania dla interesów Gminy,
b) wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone na realizację danego zadania,
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
d) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot dotowany,
e) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

§ 7. 1. Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna określając:
a) nazwę podmiotu dotowanego,
b) zadanie zlecone do wykonania,
c) wysokość przyznanej dotacji.

2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnięciu w przedmiocie zgłoszonych wniosków o dotację. Ogłoszenie to winno być wywieszone przez okres co najmniej 14 dni.
§ 8. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem dotowanym.
§ 9. Umowa dotacyjna zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron,
2) określenie czasu, na jaki zostaje zawarta,
3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania i termin jego wykonania,
4) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina Zbójna przekaże podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji umowy oraz terminu i tryb jej płatności,
5) określenie trybu i terminów przekazywania dotacji,
6) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji,
7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Urząd Gminy Zbójna w zakresie objętym umową oraz tryb tej kontroli,
8) postanowienia o karach umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
9) określenie warunków wypowiedzenia umowy.

§ 10. Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od zrealizowania zadania lub zrealizowania kolejnego etapu zadania.
§ 11. Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się w szczególności kopie bądź kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a) rachunków, faktur oraz ich zestawienia,
b) list płac, delegacji itp.

§ 12. Niewykorzystane przez podmiot dotowany środki podlegają zwrotowi w terminie rozliczenia dotacji określonym w § 10.
§ 13. W umowie zamieszcza się postanowienie, że jeżeli dotacja nie zostanie rozliczona lub przedstawione przez podmiot dotowany rozliczenie nie zostanie przyjęte przez Wójta Gminy Zbójna to przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.
§ 14. W terminie do 31 lipca danego roku budżetowego i do 31 marca roku następnego wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna zestawienie udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w poprzednim półroczu dotacji. Zestawienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni.
§ 15. Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, by oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt.
§ 16. W umowie dotacji zamieszcza się postanowienie, iż podmiot dotowany wyraża zgodę na to, by odpowiednie komórki Urzędu Gminy Zbójna i komisje Rady gminy dokonywały kontroli sposobu wykorzystania dotacji.
§ 17. Kontrola, o której mowa w § 16 polega na:
a) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania (kontrola merytoryczna),
b) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych (kontrola formalno - rachunkowa).

§ 18. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających w szczególności na:
1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,
2) rozbieżnościach między oryginałami dokumentów, a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kserokopiami lub zastawieniami,
3) przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach,
wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 20. 1.Traci moc uchwała Nr VIII/42/99. Rady Gminy Zbójna z dnia15 listopada 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli.
2. Umowy zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują moc obowiązującą do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania .
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:22
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1468 razy