BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/92/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 06 maja 200r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, 2, 3, 5, 6, art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/64/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 152, poz. 2014/ wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje oznaczenie „§ 1 ust. 1”,
2) w § 1 dodaje się ust 2 w następującym brzmieniu:
„2 specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”.
3) w § 2 ust. 1 po słowie „osobie” dodaje się słowo „samotnej”,
4) w § 3 ust. 5 skreśla się zapisy w tabelach, w wierszu pierwszym
5) skreśla się § 5,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:22
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1172 razy