BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/91/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 06 maja 2005r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/61/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka pomocy Społecznej w Zbójnej /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 152 poz. 2011/ wprowadza się następujące zmiany:
1) określoną w tytule i w § 1 uchwały oraz w treści załączonego statutu nazwę „Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej’ zmienia się na nazwę „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej”,
2) w § 4 zmienia się akapit 8, który otrzymuje brzmienie: „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych osobom wymagającym pomocy innych osób”,
3) w § 4 skreśla się akapit 12 i 13,
4) dodaje się § 4a w następującym brzmieniu:
„§ 4a. Ośrodek realizuje ponadto zadania określone:
- ustawą z dnia 28 liswtopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. p dodatkach mieszkaniowych”.
5) zmienia się § 10, który otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 10. Kierownik Ośrodka może także wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:23
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1221 razy