BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/83/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 marca 2005 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2005 rok.
UCHWAŁA NR XV/83/05
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2005 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 109, art. 112, ust. 2 pkt 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listpoada 1998 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291,Dz.U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703 / Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1.Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 76.843 zł
b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 28.632 zł
c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 184.249 zł
d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 232.460 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 11.168.934 zł
Plan wydatków ogółem wynosi 10.105.632 zł

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Nr 1 do uchwały
Nr XV/83/05 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 marca 2005 r.
Dochody - zwiększenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
756 75621 0010 2.040
852 85295 2030 74.803
Ogółem 76.843

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
758 75801 2920 28.632
Ogółem 28.632

Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 4410
4440 426
22
756 75647 4100 3.000
801 80101 4210
6050 33.674
56.000
801 80104 4210 4.000
851 85154 4440 17
852 85214 3110 5.500
852 85219 4440 72
852 85295 3110 127.232
900 90003 4300
4440 2.000
17
921 92109 4530 500
Ogółem 232.460

Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
600 60014 6629 46.686
750 75011 4040 448
750 75023 4040
4440 15.000
112
801 80101 2910
4010
4040
4110
4120
4440 35
18.543
13.950
3.476
405
2.541
801 80104 4010
4040
4110
4120
4440 10.139
2.000
1.810
224
2.113
801 80110 4010
4040
4110
4120
4440 14.746
3.650
2.573
313
1.898
801 80113 4040 1.800
851 85154 4040 17
852 85213 2910 377
852 85214 2910
4110 9
5.500
852 85219 4040 1.749
852 85295 3110 30.000
854 85401 4040 3.849
900 90003 4040 173
900 90095 4040 113
Ogółem 184.249
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:24
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1212 razy