BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/86/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 marca 2005 roku
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna w 2005 roku
Na podstawie art.30 ust.6, art. 54 ust.7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 i z 2005 r. Nr 10, poz.71/ uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, który określa wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży 18-400 Łomża ul. Sadowa 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/64/2000 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmieniona uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 sierpnia 2003 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik
do uchwały Nr XV/86/05/05
Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 marca 2005 r.

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE ZBÓJNA W 2005 ROKU
określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także dodatku mieszkaniowego

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzacym jest Gmina Zbójna,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie – należy przez to rozumieć każdy oddział lub grupę,
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela.

ROZDZIAŁ II
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Wysokość dodatku za wysługę lat określa art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela
§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego miesiąca.
§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za:
1/ dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej,
2/ okres urlopu dla poratowania zdrowia.
2. Dodatek za wysługę lat jest odpowiednio pomniejszany za okres pobierania:
1/ wynagrodzenia chorobowego,
2/ zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i wychowawczego w wysokości 1/30 stawki miesięcznej za każdy dzień niezdolności do pracy.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu bezpłatnego.
§ 5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry.

ROZDZIAŁ III
Dodatek motywacyjny
§ 6. 1.Warunkiem przyznania nauczycielowi i dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:
1/ uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdznych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2/ wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systemetyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się za poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3/ posiadanie conajmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
4/ zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, októrych mowa w § 6, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się za miesiąc z góry, w terminie wypłaty wyngrodzenia.
5. Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych przekazywane są danej szkole w wysokości 5% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli i 15 % łacznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

ROZDZIAŁ IV
Dodatek funkcyjny
§ 8. 1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:
1/ dyrektorowi – w wysokości do 35%,
2/ wicedyrektorowi – w wysokości do 25%,
3/ kierownikowi świetlicy – w wysokości do 15%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z powierzonego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje ustala:
1/ dla dyrektora – Wójt Gminy,
2/ dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – dyrektor szkoły.
§ 9. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:
1/ wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - w wysokości do 3%,
2/ wychowawstwo w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w wysokości do 4%,
3/ funkcję opiekuna stażu w wysokości do 2%,
średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 i § 9, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji , a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kórym nauczyciel zaprzestał pełnienie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 8, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 9.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ V
Dodatek za warunki pracy
§ 11. 1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
1/ stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
2/ wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych oraz nauczycielom szkół nie będących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości do 25 % stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną w tych warunkach godzinę nauczania. Stawkę godzinową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin pracy.
4. Dodatek za pracę w dni wolne od zajęć szkolnych przysługuje nauczycielowi w wysokości wynagrodzenia naliczonego nie więcej niż za 4 godziny ponadwymiarowe, na 1 dobę.
§ 12. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 11, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku / przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku / przez miesięczną liczbę godzin.
4. Miesęczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 , uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 14. 1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 13, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. Wynagrodzenie przysługuje ponad to za godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżacych po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1/ zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów,
2/ wyjazdem uczniów na wycieczki i imprezy,
3/ rekolekcjami,
4/ udziałem nauczycieli w konferencji metodycznej po skierowaniu przez dyrektora,
5/ chorobą dziecka objętego nauczaniem indywidualnym, trwajacą nie dłużej niż tydzień.
§ 15. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
ROZDZIAŁ VII
Dodatek mieszkaniowy
§ 16.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycieski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1/ przy jednej osobie w rodzinie – 3%,
2/ przy dwóch osobach w rodzinie – 4%,
3/ przy trzech osobach w rodzinie – 5%,
4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1/ niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,
2/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1/ nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
4/ korzystania z urlopu wychowawczego.


ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 17. Do zmiany regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:23
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1224 razy