BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/87/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 marca 2005 r.
w sprawie: ustalenia „ Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna” .
Na podstawie art.49 ust.2 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się „ Regulamin określajacy kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna ”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik do Uchwały Nr XV/87/05
Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 marca 2005 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD NAUCZYCIELOM SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ZBÓJNA.
§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Zbójna, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 przyznawane są nagrody Wójta oraz nagrody Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasady, iż:
1) 80% funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora.
2) 20% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta.
3. Rada Gminy może dokonywać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody, o których mowa w ust. 2.
4. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zbójna.
5. Nagrody mogą być przyznawane w dniu 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 2. 1.Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
2. Nauczyciel może otrzymać nagrodę co roku.
3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 3. 1.Wójt Gminy Zbójna przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.
Z wnioskiem może wystąpić :
1) w stosunku do nauczyciela, w tym także w stosunku do nauczyciela i pełniących funkcje kierownicze, za wyjątkiem Dyrektora Szkoły – Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i zakładowe organizacje związkowe zrzeszajace nauczycieli;
2) w stosunku do Dyrektora Szkoły – Przewodniczący Rady Gminy, Kurator Oświaty, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
2. Wniosek o nagrodę Wójta po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i organizacje związkowe składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
3. Nagroda Wójta Gminy Zbójna może być przyznawana nauczycielowi za:
1) liczące się w skali Gminy osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej;
2) podejmowanie nowatorskich działań doskonalących praktykę szkół oraz rozwijających teorię pedagogiczną, opracowanie autorskich programów i publikacji;
3) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;
4) osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
5) doprowadzanie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym;
6) udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego;
7) poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków, pochodzących z budżetu oświaty;
8) przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą;
9) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
10) wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
11) właściwe, godne upowszechniania kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno-obsługowymi;
12) znaczący udział w pracach na rzecz gminy;
13) organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w środowisku;
14) opracowanie i wdrożenie autorskich programów lub form nauczania;
15) wyróżniające gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkoły;
16) znaczący wkład w pozyskaniu środków pozabudżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi;
17) współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami;
18) inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.
4. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta powinny być złożone w terminie do dnia 30 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
5. Aktu wręczenia Nagród Wójta Gminy Zbójna dokonuje Wójt, bądź osoba przez niego upoważniona.
§ 4. 1.Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje oraz ustala jej wysokość Dyrektor Szkoły.
2. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana, jeżeli nauczyciel :
1) posiada wyróżniające osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce;
2) stosuje aktywne metody nauczania;
3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce;
4) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach i festiwalach;
5) angażuje się w sprawy szkoły, organizuje i prowadzi uroczystości szkolne, imprezy kulturalne i sportowe;
6) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
7) podejmuje działania integrujące klasę i aktywizujące uczniów;
8) troszczy się o dobro ucznia i jego godność osobistą;
9) systematycznie doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
10) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;
11) aktywnie i systematycznie współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi oraz samorządem lokalnym;
12) podejmuje działania angażujące rodziców w życie szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
13) za inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły może wystąpić:
a) Rada Pedagogiczna,
b) Rada Rodziców,
c) związki zawodowe zrzeszajace nauczycieli.
§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole lub Dyrektorze Szkoły należy przez to rozumieć również placówki oświatowe oraz ich dyrektorów.
§ 6. Regulamin został zaopiniowany przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży 18-400 Łomża, ul. Sadowa 2.Załącznik do „Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna”

WNIOSEK O NAGRODĘ

1) Imię i nazwisko:
2) Data i miejsce urodzenia:
3) Wykształcenie:
4) Stopień awansu zawodowego:
5) Staż pracy pedagogicznej:
6) Zajmowane stanowisko:
7) Nazwa i adres szkoły:
8) Dodatkowo uzyskane kwalifikacje:
9) Otrzymane nagrody, rok otrzymania:
10) Uzasadnienie wniosku:
..................................................
Podpis wnioskodawcy

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:23
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1418 razy