BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/85/05 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 marca 2005 roku
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 8 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Załącznik
do uchwały Nr XV/85/05
Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 marca 2005 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZBÓJNA

ROZDZIAŁ I
Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy
§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
§ 2. Uprawnieni do otrzymania stypendium szkolnego są uczniowie i słuchacze wymienieni w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikajacej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuja:
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychwawczych,
- alkoholizm lub narkomania,
- gdy rodzina jest niepełna.
§ 3. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
§ 4. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

ROZDZIAŁ II
Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym
§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone w formach przewidzianych ustawą.
§ 6. 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dotyczyć może:
1) kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, korepetycyjnych, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych, pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania;
2) kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2. Wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki, w szczególności:
1) opłat wnoszonych przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej lub internacie /bursie/,
2) kosztów zakwaterowania w internacie /bursie/ lub na stancji,
3) kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
4) innymi dodatkowymi opłatami i wydatkami wymaganymi obligatoryjnie przez szkołę.
3. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega w szczególności na:
1) zwrocie kosztów zakupu podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki,
2) zwrocie kosztów zakupu stroju sportowego (nie częściej niż raz na półrocze) i obuwia sportowego (nie częściej niż dwa razy na półrocze),
3) zwrocie kosztów zakupu tornistra (plecaka) – nie częściej niż raz w roku szkolnym.
§ 7. Wybór formy stypendium określonego należy do ubiegajacego się /wnioskodawcy/.
§ 8. Formą zasiłku szkolnego jest świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

ROZDZIAŁ III
Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wój Gminy w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wójt może upoważnić imiennie pracownika urzędu gminy do wydania decyzji o których mowa w ust. 1.
§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinni odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2;
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt. 2;
3) świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane z urzędu.
2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
§ 11. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) rodzaj świadczenia o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny), oraz pożądaną formę świadczenia. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,
4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia.
2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
3. Terminy składania wniosków o stypendium określa art. 90 n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty.
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
§ 12. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujacy stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycieldskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Nalezności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Wójt może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 13. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

ROZDZIAŁ IV
Wysokości stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym
§ 14. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001).
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
§ 15. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości uwzględniającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jak niżej:
Lp. Dochód na osobę określony w % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej Stypendium w wysokości określonej w % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych
1. od 0 do 50 od 80 do 200
2. od 51 do 80 od 80 do 160
3. od 81 do 100 od 80 do 120

§ 16. Jeżeli o stypendium ubiegają się osoby mające te same dochody, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium zachowują osoby, w rodzinach których występuje wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność.
§ 17. W przypadku, gdy liczba osób spełniajacych kryteria jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendium, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie.
§ 18. 1.Kolejność osób uprawnionych do przyznania stypendium według wyżej wymienionych kryteriów, ustalana jest przez Komisję Stypendialną, w skład której wchodza:
1) pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami oświaty,
2) pracownik GOPS w Zbójnej,
3) dyrektorzy szkół.
2. W uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji rodziny Komisja Stypendialna ma prawo zmiany kolejności na liscie.
§ 19. Zadaniem Komisji Stypendialnej będzie też ustalenie „listy rezerwowej” osób spełniajacych kryterium dochodowe, które powinny otrzymać stypendium w razie zwiększenia kwot przeznaczonych na ten cel lub sytuacji, gdy osoba, której przyznano stypendium utraci prawo do jego dalszego otrzymania.
§ 20. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkonym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkonego w pełnej wysokości.
3. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.
§ 21. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w fornie, o której mowa w § 6 realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych przez dyrektorów szkół wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazywane są przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Zbójna, a także w banku obsługującym Urząd Gminy Zbójna.


ROZDZIAŁ V
Przepisy przejściowe
§ 22. Uczniowie, którym przyznano świadczenia pomocy mterialnej o charakterze socjalnym przed dniem 31 grudnia 2004r. zachowują te świadczenia do końca okresu, na jaki przyznano świadczenia.
§ 23. 1. Stypendium szkolne przyznawane na wniosek złożony do 31 stycznia 2005r. może być przyznane od 1 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r.
2. Termin do złożenia wniosków określony w ust. 1 może być przedłużony do 31 marca 2005r.
§ 24. Za okres od 1 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r. stypendia szkolne winne być przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 15:23
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1381 razy