BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/17/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów samorządu mieszkańców wsi.
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr17, poz.128, poz. 181, poz.1337) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Zarządza się na terenie Gminy Zbójna wybory do organów samorządu mieszkańców wsi.
2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do 28 lutego 2007 roku.
§ 2. Ustalenie terminarza zebrań wyborczych oraz niezbędną pomoc w ich przeprowadzeniu powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:49
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1229 razy