BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/14/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójna
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 4 pkt 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593,Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz.1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Zbójna – Zenonowi Białobrzeskiemu w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.500,00 zł,
2) dodatek funkcyjny - 1.550,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1.815,00 zł ,
4) ponadto Wójtowi Gminy Zbójna przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV9/03 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Zbójna – Zenona Białobrzeskiego, tj. 6 grudnia 2006 roku. Przewodniczący nRady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:51
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1313 razy