BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

NRIII/13/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Zbójna do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Zbójna do dokonywania wobec Wójta Gminy Zbójna czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalania lub zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójna, jak również jego składników, ani przyznawania innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, w tym zwrotu kosztów za korzystanie z prywatnego samochodu dla celów służbowych.
3. Zakaz ustalony w ust. 2 nie dotyczy świadczeń należnych bezpośrednio z mocy prawa, których przyznanie ma charakter wyłącznie deklaratoryjny lub dokumentacyjny, jak w szczególności dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, świadczenia powypadkowe, świadczenia socjalne itp.
§ 2. 1.Do czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 należą w szczególności:
a) zlecanie Wójtowi Gminy Zbójna podróży służbowych oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym,
b) udzielanie urlopu wypoczynkowego i odwoływanie z tego urlopu,
c) udzielanie urlopów bezpłatnych i innych urlopów przewidzianych prawem,
d) nakładanie kar porządkowych,
2. Udzielenie urlopu trwającego dłużej niż 3 miesiące wymaga zgody Rady Gminy.
3. Nałożenie kary porządkowej następuje po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
§ 3. 1.O ważniejszych czynnościach Przewodniczący informuje Radę Gminy Zbójna na najbliższej sesji.
2. Do czynności, o których mowa w ust. 1 należą:
a) zlecanie podróży służbowych trwających powyżej 7 dni lub odbywających się poza granicami kraju,
b) odwołanie z urlopu wypoczynkowego,
c) nałożenie kary porządkowej,

§ 4. Czynności określone w niniejszej uchwale Przewodniczący Rady wykonuje także po upływie kadencji rady - do czasu wyboru przewodniczącego następnej kadencji rady.
§ 5. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w niniejszej uchwale wykonuje I Wiceprzewodniczący Rady.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:51
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1159 razy