BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 27/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego w Kuziach.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016, poz. 2147, poz.2260/ oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r, poz.1490) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się VII przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiemdo niniejszego
zarządzenia, na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2 i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW.LM1L/00069936/1.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl, w Sołectwie Kuzie
a także na internetowym serwisie prasowym PGN: www.nieruchomosciprzetargi.org.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

 

 

                                                                                   Załącznik

                                                                                                           do Zarządzenia Nr 27/17

                                                                                                              Wójta Gminy Zbójna

                                                                                                           z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony

 

na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz
z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2 i udziałem 1375/10000
w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW. LM1L/00069936/1.

Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
Faktyczne przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny, wzniesiony 40 lat temu, w średnim stanie technicznym, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Terminy poprzednich przetargów:

I -  18 lipca 2016 r.

II -   2 września 2016 r.

III - 24 października 2016 r.

IV – 6 grudnia 2016 r.

V – 16 stycznia 2017 r.

VI – 20 marca 2017 r.

 

Przetarg VII odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Cena wywoławcza lokalu: 35.000,00 zł

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne
w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.000,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród

Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 5 maja 2017 r.
Wadium należy uiścić, podając nr lokalu.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Wylicytowana cena sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                          

 

                                                                                             Wójt Gminy Zbójna

                                                                                             Zenon Białobrzeski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 kwi 2017 11:16
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 651 razy