BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/10/06 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.362.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.818.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 544.233 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 516.668 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 27.565 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 0,0 zł, rozchody w wysokości 544.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 87.414 zł,
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 23.031 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.761 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 418.740 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 5.700 zł,
2) wydatki - 14.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 544.233 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Załącznik
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 R.


Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
§
Plan na 2007rok

Rolnictwo i łowiectwo 010 700
Pozostała działalność 01095 700
Wpływy z różnych opłat 0690 700
Leśnictwo 020 2484

Gospodarka leśna

02001
2484
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
2484
Przetwórstwo przemysłowe 150 30000
Pozostała działalność 15095 30000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 30000
Administracja publiczna 750 114847

Urzędy wojewódzkie

75011
59000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
59000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 19660
Wpływy z różnych opłat 0690 3500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750

5100
Wpływy z usług 0830 8300
Wpływy z różnych dochodów 0970 2760
Pozostała działalność 75095
36187
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708
36187
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 804
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
804
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756

1297672
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 3967
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350
3900
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75615
563814
Podatek od nieruchomości 0310 393504
Podatek rolny 0320 100
Podatek leśny 0330 167058
Podatek od środków transportowych 0340 1806
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 1263
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 83
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
75616212231
Podatek od nieruchomości 0310 122110
Podatek rolny 0320 27147
Podatek leśny 0330 32370
Podatek od środków transportowych 0340 6989
Podatek od spadków i darowizn 0360 2100
Wpływy z opłaty targowej 0430 100
Wpływy z opłaty administra-cyjnej za czynności urzędowe 0450 100
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 21000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 315
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618
38781
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 15750
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 23031
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
75621
478879
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 477094
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 1050
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 735
Różne rozliczenia
758 5355248
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75801
2721518
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2721518
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 208765
Subwencje ogólne z budżetu państwa (ULGI) 2920 208765
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2424955
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2424955
Różne rozliczenia finansowe 75814 10
Pozostałe odsetki 0920 10

Oświata i wychowanie 801
517754

Szkoły podstawowe

80101
482204
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
12000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 450000
Wpływy z usług 0830 20000
Pozostałe odsetki 0920 104
Wpływy z różnych dochodów 0970 100
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 26500
Wpływy z usług 0830 26500
Dowożenie uczniów do szkół 80113 9050
Wpływy z usług 0830 9050
Pomoc społeczna
852 2567500
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2004000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
2004000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
15000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214


324000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
99000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
2030
225000

Ośrodki pomocy społecznej

85219
85000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
2030
85000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85228
2500
Wpływy z usług 0830 2500


Pozostała działalność

85295
137000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
2030
137000
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85000

Świetlice szkolne


85401

85000
Wpływy z usług 0830 85000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900
390528
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
90020
95
Wpływy z opłaty produktowej 0400 95

Pozostała działalność

90095
390433
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 84
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

49840
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 295303

``Wpływy z usług
0830 45206
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 151
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 151
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
151
R a z em 10362688
Załącznik Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2007roku
Załącznik
Załącznik

PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2007 ROK


WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ
§ Plan
na 2007r.
Rolnictwo i łowiectwo 010 343244
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
01010 330000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 330000
Izby rolnicze 01030 791
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 791
Pozostała działalność 01095 12453
Zakup usług pozostałych 4300 7000
Różne opłaty i składki 4430 5453
Leśnictwo 020 96
Gospodarka leśna 02001 96
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 96
Przetwórstwo przemysłowe 150 30000
Pozostała działalność 15095 30000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 30000

Transport i łączność 600 538059
Drogi publiczne gminne 60016 538059
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30000
Zakup usług remontowych 4270 60000
Zakup usług pozostałych 4300 8000
Podróże służbowe krajowe 4410 400
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 439659
Turystyka 630 30000
Pozostała działalność 63095 30000
Budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych itd 6050 30000
Gospodarka mieszkaniowa 700 23000
Pozostała działalność 70095 23000
Zakup usług pozostałych 4300 23000
Administracja publiczna 750 1188925
Urzędy wojewódzkie 75011 59000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 41071
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3138
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7242
Składki na Fundusz Pracy 4120 1106
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1000
Zakup usług pozostałych 4300 2158
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 360
Podróże służbowe krajowe 4410 1500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 765
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 360
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 37800
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 36000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1200
Zakup usług pozostałych 4300 300
Podróże służbowe krajowe 4410 300
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75023 1087125
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 640418
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 54094
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 109515
Składki na Fundusz Pracy 4120 17749
PFRON 4140 10000
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2100
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 80000
Zakup energii 4260 12500
Zakup usług zdrowotnych 4280 300
Zakup usług pozostałych 4300 70000
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii komórkowej 4360 3600
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 12000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 1000
Podróże krajowe służbowe 4410 18066
Różne opłaty i składki 4430 1500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 17483
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 3100
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 3000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 10000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 20000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 5000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500
Zakup usług pozostałych 4300 4000
Podróże służbowe krajowe 4410 500

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
804
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 600
Składki na ubezpieczenia
Społeczne 4110 103
Składki na Fundusz Pracy 4120 15
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 86

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 78409
Ochotnicze straże pożarne 75412 78409
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 2500
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 21705
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1757
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4223
Składki na Fundusz Pracy 4120 575
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30000
Zakup energii 4260 5000
Zakup usług remontowych 4270 2000
Zakup usług zdrowotnych 4280 300
Zakup usług pozostałych 4300 2800
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1200
Podróże krajowe służbowe 4410 900
Różne opłaty i składki 4430 3500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
1147
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 2
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 500
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 8180
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 8180
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4100 7980
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 200
Obsługa długu publicznego 757 96300
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
75702

96300
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8070 96300
Różne rozliczenia 758 87414
Rezerwy ogólne celowe 75818 87414
Rezerwy 4810 87414
Oświata i wychowanie 801 3723762
Szkoły podstawowe 80101 2139674
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 30036
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1256194
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 99428
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 241187
Składki na Fundusz Pracy 4120 33802
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 210000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3000
Zakup energii 4260 25000
Zakup usług remontowych 4270 14864
Zakup usług zdrowotnych 4280 5500
Zakup usług pozostałych 4300 15000
Opłaty za usługi internetowe 4350 3000
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 7200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 300
Podróże służbowe krajowe 4410 3000
Różne opłaty i składki 4430 3000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 72689
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 8500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 3000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 104274
Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 342425
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 6968
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 222133
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 17993
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 42447
Składki na Fundusz Pracy 4120 6040
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10000
Zakup środków żywności 4220 17000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 500
Zakup energii 4260 3600
Zakup usług zdrowotnych 4280 300
Zakup usług pozostałych 4300 1000
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1200
Podróże służbowe krajowe 4410 300
Różne opłaty i składki 4430 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 10804
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1500

Gimnazja 80110 982176
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 16968
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 644959
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 45596
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 120802
Składki na Fundusz Pracy 4120 17187
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 60000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1000
Zakup energii 4260 10000
Zakup usług zdrowotnych 4280 1000
Zakup usług pozostałych 4300 5000
Opłaty za usługi internetowe 4350 800
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1200
Podróże służbowe krajowe 4410 500
Różne opłaty i składki 4430 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 30667
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 300
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 24397
Dowożenie uczniów do szkół 80113 233459
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 2000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 83475
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6758
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15430
Składki na Fundusz Pracy 4120 2211
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 110000
Zakup usług remontowych 4270 500
Zakup usług zdrowotnych 4280 300
Zakup usług pozostałych 4300 5000
Podróże służbowe krajowe 4410 200
Różne opłaty i składki 4430 3700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440 3185
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 3000
Zakup usług pozostałych 4300 2000
Podróże służbowe krajowe 4410 1000
Pozostała działalność 80195 23028
Zakup usług pozostałych 4300 1000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 22028
Ochrona zdrowia 851 29761
Zwalczanie narkomanii 85153 3000
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1000
Zakup usług pozostałych 4300 1000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 26761
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 10292
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 510
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1847
Składki na Fundusz Pracy 4120 100
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2061
Zakup energii 4260 600
Zakup usług zdrowotnych 4280 100
Zakup usług pozostałych 4300 8228
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 840
Podróże służbowe krajowe 4410 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 383
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300
Pomoc społeczna 852 2735581
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2004000
Świadczenia społeczne 3110 1933880
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 36418
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16577
Składki na Fundusz Pracy 4120 893
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4000
Zakup usług pozostałych 4300 3232
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 500
Podróże służbowe krajowe 4410 3000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 3500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1400
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 15000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
85214
334000
Świadczenia społeczne – UG 3110 10000
Świadczenia społeczne – WŁ 3110 225000
Świadczenia społeczne – ZL 3110 99000
Dodatki mieszkaniowe 85215 50000
Świadczenia społeczne 3110 50000
Ośrodki pomocy społecznej 85219 141435
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1300
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 94956
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7484
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 18500
Składki na Fundusz Pracy 4120 2510
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1000
Zakup usług pozostałych 4300 3000
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 1200
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1200
Podróże krajowe służbowe 4410 5000
Różne opłaty i składki 4430 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3185
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 9746
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1404
Składki na Fundusz Pracy 4120 34
Zakup usług pozostałych 4170 8208
Podróże służbowe krajowe 4410 100

Pozostała działalność
85295 181400
Świadczenia społeczne (Dożywianie) 3110 164400
Świadczenia społeczne (Prace społ.użyteczne) 3110 17000

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 178735
Świetlice szkolne 85401 178735
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 1150
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 47500
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 9520
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9819
Składki na Fundusz Pracy 4120 1397
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6000
Zakup środków żywności 4220 90000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3000
Zakup energii 4260 5000

Zakup usług zdrowotnych 4280 500
Zakup usług pozostałych 4300 1500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1749
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 900
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 400
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 281217
Oczyszczanie miast i wsi 90003 24769
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8928
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 721
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1650
Składki na Fundusz Pracy 4120 237
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500
Zakup usług zdrowotnych 4280 100
Zakup usług pozostałych 4300 3000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 5200
Podróże krajowe służbowe 4410 50
Różne opłaty i składki 4430 4000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 383
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 109000
Zakup energii 4260 50000
Zakup usług remontowych 4270 59000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 306
Zakup usług pozostałych 4300 306
Pozostała działalność 90095 147142
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 35000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 2287
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6376
Składki na Fundusz Pracy 4120 914
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 70000
Zakup energii 4260 5500
Zakup usług remontowych 4270 5000
Zakup usług zdrowotnych 4280 1000
Zakup usług pozostałych 4300 3000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 2000
Podróże służbowe krajowe 4410 300
Różne opłaty i składki 4430 5000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 765
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 10000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 438768
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 285268
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2480 265240
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 20000
Biblioteki 92116 153500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2480 153500
Kultura fizyczna i sport 926 6200
Pozostała działalność 92695 6200
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5000
Zakup usług pozostałych 4300 1000
Podróże służbowe krajowe 4410 200
O G Ó Ł E M 9818455ZałącznikNr 3 do uchwały
Załącznik Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna
Załącznik z dnia 28 grudnia 2006 roku
Załącznik
Załącznik
Załącznik
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009


L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Wartość kosztory-sowa Poniesione nakłady do końca
2006 roku Finansowanie w latach
2007 2008 2009

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
7000000
45659,20
3404340,80
3550000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
- - srodki z budżetu państwa - Rozdz. 01010
- § 605
- § 605
-
- § 605
- § 605 7000000
950000
5250000

500000
300000 45659,20
45659,20 3404340,80
304340,80
2550000,00

250000,00
300000,00 3550000
600000
2700000

250000

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
3525000
0
1585000
1940000w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§ 605
§ 605

§ 605 3525000
500000
2650000

375000 0 1585000
60000
1350000

175000 1940000
440000
1300000

200000

3. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2200000
0
30000
600000
600000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 2200000
550000
1650000 0 30000
30000 600000
150000
450000 600000
150000
450000

4.
Budowa drogi
Gawrychy – Popiołki
Źródła finansowania ogółem Dz. 600
1100000
0
25000
1075000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 1100000
275000
825000 0 25000
25000 1075000
250000
825000

5. Budowa drogi
Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania
Dz. 600
1300000
0
25000
1275000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 60016
§ 605
§ 605
§ 605 1300000
225000
975000

100000 0 25000
25000 1275000
200000
975000

100000

6. Budowa drogi we wsi Dobrylas
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
800000
0
0
30000
770000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605
800000
200000
600000 0 0 30000
30000 770000
170000
600000

7. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
500000
0
0
500000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 605
§ 605
§ 605 500000
75000
375000

50000 0 0 500000
75000
375000

50000

8. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000000
0
30000
550000
1220000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§ 605
§ 605
§ 605 3000000
250000
2250000

500000 0 30000
30000 550000
100000
450000
1220000
70000
900000

250000
9. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400000

0

0

200000

200000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 605
§ 605 400000
100000
300000 0 0 200000
50000
150000 200000
50000
150000
10. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania
Dz. 921
2200000
0
20000
550000
830000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 605
§ 605
§ 605 2200000
200000
1650000
350000 0 20000
20000 550000
50000
400000

100000 830000
80000
600000

150000
11. Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania
Dz. 926
600000
0
0
0
30000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 92601
§ 605
§ 605

§ 605
600000
50000
450000

100000
0 0 0 30000
30000

- O g ó ł e m 22625000 45659,20 5119340,80 10270000 3650000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa
- środki WFOŚiGW
3375000
16975000
1400000
875000
45659,20
494340,80
3900000,00
300000,00
425000,00
1945000
7625000
250000
450000
550000
2700000
400000ZałącznikZałącznik Nr 3a do uchwały
ZałącznikNr III/10/06 Rady Gminy Zbójna
Załącznikz dnia 28 grudnia 2006 roku
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU


L.p.

Nazwa zadania i źródła
finansowania

Klasyfikacja budżetowa

Wartość kosztorysowa
Poniesione nakłady do końca 2006 roku Środki wynikające z planów na 2007 rok ogółem
Rok rozpoczęcia inwestycji
Planowane zakończenie inwestycji Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Budowa sieci wodociągowej
Źródła finansowania ogółem Dział 010 7000000 45659
270000 2005 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
- środki budżetu państwa Rozdz. 01010
§ 605
§ 605
§ 605
§ 605 7000000
950000
5250000
500000
300000 45659
45659
270000
270000
2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 010 3525000 0 60000 2007 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§ 605
§ 606
§ 605 3525000
500000
2650000
375000 0
0 60000
60000


3. Zakup gruntów
Źródła finansowania ogółem Dział 150 30000 0 30000 2007 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 15095
§ 605 30000
30000 0
0 30000
300004. Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 775000 16396
113579 2005 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- dotacja z budżetu państwa
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§605
§605
§605 775000
116250
77500
581250 16396
16396 113579
113579

5.

Przebudowa drogi Stanisławowo-Bienduszka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1000000 3920 246080 2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 1000000
250000
750000 3920
3920 246080
246080

6. Przebudowa drogi Gawrychy-Popiołki
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1100000 0 25000 2007 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 1100000
275000
825000 0
25000
25000
7. Przebudowa drogi Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1300000 0 25000 2007 2008 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 60016
§ 605
§ 605
§ 605 1300000
225000
975000
100000 0 25000
250008. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem Dział 600 2200000 0 30000 2007 2009 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 2200000
550000
1650000 0 30000
30000

9. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widokowych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000000
0
30000
2007
2010
Urząd Gminy Zbójna

w tym:
- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§ 605
§ 605
§ 605 3000000

250000
2250000
500000
Załącznik00 0 30000
30000
10.
Termomodernizacja budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 1650000 118829 128671 2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
w tym:
1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy
Rozdz. 80101

§ 605
§ 605
590000

88500
501500
49393

49393
39107

39107

2006
2007
Urząd Gminy Zbójna
2) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz.80101

§ 605
§ 605 430000

64500
365500 33986

33986 30514

30514
2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
3) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80101
§ 605
§ 605 350000
52500
297500 17847
17847 34653
34653
2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
4) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80110
§ 605
§ 605 280000
42000
238000 17603
17603 24397
24397
2006 2007 Urząd Gminy Zbójna
11. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej ( rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania ogółem
Dz. 921
2200000
0
20000

2007
2010
Urząd Gminy Zbójna
w tym:

- środki własne gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 605
§ 605
§ 605 2200000

200000
1650000
350000
Załącznik0 0 20000
20000
OGÓŁEM 23780000 184804 978330 X
Urząd Gminy Zbójna
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki budżetu państwa
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Norweski Mechanizm Finansowy
- środki WFOŚiGW
3593750
1327500
16581250
1402500
875000
184804
0
0
0
0
978330
0
0
0
0


Załącznik
ZałącznikZałącznik nr 4 do uchwały
ZałącznikRady Gminy Zbójna nr III/10/06
Załącznikz dnia 28 grudnia 2006 roku
Załącznik


Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
2007 r.


1 2 3 4
Przychody ogółem:
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 544233
1. Spłaty kredytów § 992 516668
2. Spłaty pożyczek § 992 27565
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Załącznik
ZałącznikZałącznik nr 5 do uchwały
ZałącznikNr III/10/06 Rady Gminy Zbójna
Załącznikz dnia 28 grudnia 2006 roku
Załącznik
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 rok
DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
§ Plan na 2007 rok
Administracja publiczna 750 59000
Urzędy wojewódzkie 75011 59000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
59000
Urzędy naczelnych or-ganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
804
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
804
Pomoc społeczna
852 2118000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2004000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010
2004000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami
2010
15000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85214


99000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
99000
Razem 2177804WYDATKI BUDŻETU GMINY


WYSZCZEGÓLNIENIE
DZIAŁ
ROZDZ
§ Plan
na 2007 rok
Administracja publiczna 750 59000
Urzędy wojewódzkie 75011 59000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 41071
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3138
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7242
Składki na Fundusz Pracy 4120 1106
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1000
Zakup usług pozostałych 4300 2158
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 360
Podróże krajowe służbowe 4410 1500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 765
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 360
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
804
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 600
Składki na ubezpieczenia
społeczne 4110 103
Składki na Fundusz Pracy 4120 15
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 86
Pomoc społeczna 852 2118000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
2004000
Świadczenia społeczne 3110 1933880
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 36418
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16577
Składki na Fundusz Pracy 4120 893
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4000
Zakup usług pozostałych 4300 3232
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 500
Podróże służbowe krajowe 4410 3000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 3500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1400
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85213
15000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 15000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
85214
99000
Świadczenia społeczne 3110 99000
OGÓŁEM 2177804
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dzial Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 2350 10.000 Opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych
Ogółem 10.000


Załącznik
Załącznik
ZałącznikZałącznik nr 6
Załącznikdo uchwały Rady Gminy Zbójna nrIII/10/06
Załącznikz dnia 28 grudnia 2006 roku
Załącznik

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej 239540
2 921 82109 2480 Świetlice w Kuziach i w Dobrymlesie 25700
3 921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Zbójnej wraz z filiami 153500
Ogółem 418740

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

ZałącznikZałącznik nr 7
Załącznikdo uchwały Rady Gminy Zbójna nr III/10/06
Załącznikz dnia 28 grudnia 2006 roku
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
ZałącznikPlan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 12009
II. Przychody Dział 900 5700
1. Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- rozdział 90011 5700
2. Różne przelewy (wpływy z UW tytułem rozliczenia FOŚ) § 2970 5700
III. Wydatki 14000
1. Wydatki bieżące 14000
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 1000
Zakup usług pozostałych § 4300 13000
2. Wydatki majątkowe 0
0
0
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 3709Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

ZałącznikZałącznik nr 8
Załącznikdo uchwały Rady Gminy Zbójna nr III/10/06
Załącznikz dnia 28 grudnia 2006 roku
Załącznik

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2006 Prognoza
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 2343697 2343697 1799464 1005196 660928 316660
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 2343697 2343697 1799464 1005196 660928 316660
1.1.1 pożyczek 110365 110365 82800 55200 27600 0
1.1.2 kredytów 2233332 2233332 1716664 949996 633328 316660
1.1.3 obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
1.2.1 pożyczki
1.2.2 kredyty, w tym:
EBOiR
1.2.3 obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2 Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 640533 855224 381059 364955 326660
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 544233 794268 344268 344268 316660
2.1.1 kredytów i pożyczek 544233 794268 344268 344268 316660
2.1.2 wykup papierów wartościowych
2.1.3 udzielonych poręczeń
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 96300 60956 36791 20687 10000
3. Prognozowane dochody budżetowe 10362688 10880822 11424864 11996107 12595912
3.1 dochody bieżące 9517726 10676122 11209929 11770425 12358946
3.2 dochody majątkowe 844962 204700 214935 225682 236966
4. Prognozowane wydatki budżetowe 9818455 10086554 11080596 11651839 12279252
4.1 wydatki bieżące 8840125 9446954 9919302 10415267 10936030
4.2 wydatki majątkowe 978330 639600 1161294 1236572 1343222
5. Prognozowany wynik finansowy 544233 794268 344268 344268 316660
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 17,36% 9,24% 5,78% 2,64% 0,00%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3 17,36% 9,24% 5,78% 2,64% 0,00%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6,18% 7,86% 3,34% 3,04% 2,59%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 6,18% 7,86% 3,34% 3,04% 2,59%
Załącznik

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:53
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1158 razy