BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

II/8/06 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 6 grudnia2006 roku
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art. 18a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr17, poz.128) oraz § 15 ust. 1 pkt 1uchwały Nr III/17/02 Rady Gminy Zbójna w sprawie Statutu Gminy Zbójna /Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 18, poz. 487 z dnia 22 lutego 2003 roku/ uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1) Marian Barszcz
2) Jacek Siwik
3) Krzysztof Pianka
4) Andrzej Mucha
5) Tadeusz Piaścik
6) Witold Cekała
7) Andrzej Lemański
§ 2. Wybiera się Pana Andrzeja Lemańskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:54
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1361 razy