BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/23/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 25 marca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
UCHWAŁA Nr IV/23/03 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 25 marca 2003 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok,

p o s t a n a w i a :

§ 1


Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.


§ 2


Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1235 razy