BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XXV/142/06

z dnia:
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
UCHWAŁA NR XXV/142/06
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 18 października 2006 roku
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.), art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o urtzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. Nr, poz. 1050 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) Odbiór odpadów komunalnych stałych - 6 zł za każde 100 litrów odpadów;
2) Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego - 10 zł za 1 m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:56
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1291 razy