BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/141/06

z dnia:
w sprawie: rozwiązania związku gmin pod nazwą: Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza zielona”.
w sprawie rozwiązania związku gmin pod nazwą: Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza zielona”.
Na podstawie art. 64 i 67 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr17, poz.128) i § 40 ust. 1 statutu Związku Gmin Kurpiowskich „Puszcza zielona”(Dz.Urz. Województwa Ostrołęckiego Nr 16, poz. 89) uchwala się, co następuje:
§ 1. W zwiazku z uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie rozwiązania Związku Gmin Kurpiowskich „Puszcza zielona” rozwiązuje się Związek Gmin pod nazwą Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza zielona” z siedzibą w Myszyńcu z dniem 30 września 2006 roku. .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:57
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1401 razy