BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/136/06

z dnia: 31 marca 2006 roku
w sprawie: sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zbójna
UCHWAŁA NR XXII/136/06
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Zbójna który został przyjęty Uchwałą Nr 1/06 Zebrania Wiejskiego wsi Zbójna z dnia 24 marca 2006 roku, stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:58
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1191 razy