BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/134/06

z dnia: 31 marca 2006 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji i współfinansowania projektu „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia… - ochrona tożsamości kulturowej gminy Zbójna”
UCHWAŁA NR XXII/134/06
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie przystąpienia do realizacji i współfinansowania projektu „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia… - ochrona tożsamości kulturowej gminy Zbójna”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić w 2006 roku do realizacji projektu „Rozśpiewane Kurpie, czyli ocalić od zapomnienia… - ochrona tożsamości kulturowej gminy Zbójna” współfinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach Działania 2.3 – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochroba dziedzictwa kulturowego”.
§ 2. Gmina Zbójna zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie gminy na 2006 rok środków na sfinansowanie udziału własnego w kosztach projektu. Pełne koszty projektu zaplanowane są w wysokości 196.218,00 zł. Źródłami finansowania projektu będą środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 156.974,00 zł ( tj. 80 %) i z budżetu gminy – 39.244,00 zł ( tj. 20 % ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:58
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1216 razy