BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 30/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 maja 2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia zebrań wiejskich jednostek pomocniczych w celu zasięgnięcia opinii do założeń projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 30/18

WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia 21 maja 2018 r.

 

       

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650) Wójt Gminy Zbójna zarządza:

 

§ 1. Przeprowadzenie zebrań wiejskich w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczących założeń do projektu uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2. Przedmiotem zebrań są założenia do projektu uchwały wymienionej w § 1.

§ 3. Zebrania przeprowadzone będą w terminie od 23 maja do 25 maja 2018 r., w formie zebrań z mieszkańcami sołectw.

§ 4. Zebrania obejmują swym zasięgiem Gminę Zbójna.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Zbójna, zatrudnionemu na stanowisku do spraw handlu i usług, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zebrań.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.       

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 maj 2018 15:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 568 razy