BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/128/06

z dnia: 31 marca 2006 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2006”.
Na podstawie art. 41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 123, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485/ oraz ustawy zdnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz. 1485/ uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2006” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik do uchwały Nr XXII/128/06
Rady Gminy Zbójna
z dnia 31 marca 2005 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
“ZBÓJNA – 2006”.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada Gminy uznając trzeźwość mieszkańców za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego gminy ustala niniejszy program.
ROZDZIAŁ II
Diagnoza sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych
§ 2. 1.Celem diagnozy jest rozpoznanie aktualnego stanu sytuacji w gminie w zaresie problemów alkoholowych /dane za 2004rok/ i podjęcie stosownych działań naprawczych zawartych w niniejszym Programie.
1) analiza występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu :
a) ilość osób uzależnionych od alkoholu , które podjęły leczenie w 2005 roku –3,
b) liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych bezpośrednią pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –30,
c) ilość dzieci z rodzin /ogółem/, które korzystają z różnych form pomocy /dożywianie/ -436.
2) wartość sprzedanego alkoholu w sklepach na terenie całej gminy /za 2005 rok/ 994326,03 zł.
3) analiza występujących wykroczeń i przestępstw popełnionych po spożyciu alkoholu /za 2005 rok / :
a) ilość interwencji w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych – 25,
b) ilość wykroczeń popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 12,
c) ilość przestępstw popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 19,
d) ilość osób przewiezionych do miejsca zamieszkania po spożyciu alkoholu – 6.
ROZDZIAŁ III
Działania profilaktyczne
§ 3. 1. Celem działań profilaktycznych jest:
1) rozwijanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwości spożywania alkoholu i palenia papierosów,
2) podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat narkotyków i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka ,
3) rozumienie przemocy oraz zapobieganie jej występowaniu ,
4) promocja zdrowego stylu życia, bez używek,
§ 4. W zakresie działań profilaktycznych podejmowane będą następujące zadania:
1) Udział gminy w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł ” , organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów a Dziennikarzy Radiowych,
2) Zorganizowanie warsztatów dla pedagogów i rodziców nt.,,Zagrożenie narkotykami – informacje i działania”,
3) Udział dzieci młodszych w programie o charakterze dydaktyczno-integracyjnym ,,Kolega Błażej w krainie marzeń”,
4) Zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
5) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnyh z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień
6) Zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży osobom po podstawowym leczeniu odwykowym w celu uczestnictwa w mitingach i kontaktu z psychoterapeutą ,
7) Finansowanie i dofinansowanie wycieczek , imprez harytatywnych dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków,

ROZDZIAŁ IV
Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych
§ 5. 1. Celem działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych jest:
1) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkoholu i zażywających narkotyki,,
2) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od narkotyków,
§ 6. Rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowane będą poprzez:
1) podejmowanie przez Pełnomocnika i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu i od narkotyków do podejmowania leczenia dobrowolnego,
2) podejmowane przez GRRPA działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) organizowanie systemu pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkohol i narkotyków, w szczególności poprzez:
a)współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
b) wapółpracę z Policją,
c) współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, małoletnim na kredyt i pod zastaw oraz o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych.
5) Udzielenie pomocy, w tym prawnej osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą domową,
ROZDZIAŁ V
Kontrola realizacji programu profilaktyki
§ 7. . Celem kontroli realizacji programu profilaktyki jest zwiększenie rozeznania Rady Gminy o problemach alkoholowych oraz narkomanii występujących na terenie gminy.
2. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje corocznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedkłada je Radzie Gminy.

ROZDZIAŁ VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 8. 1. Członków Gminnej Komiosji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 40,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków komisji.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Za ustalenia szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 13:59
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1246 razy