BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IV SESJI RADY GMINY

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady IV sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2010 - 2017.
7. Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna - 2011”.
8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobry Las.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
10. Podjecie uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Zbójna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas przy drodze powiatowej nr 1889B w Gminie Zbójna.
14. Wolne wnioski i sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: piątek, 18 lut 2011 08:20
Data opublikowania: piątek, 18 lut 2011 08:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2011 14:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1396 razy