BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory ławników na lata 2012-2015

Wybory ławników na lata 2012-20152011-05-30

Rada Gminy Zbójna jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 - 2015 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Łomży - 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1.


Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011r.

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011r. Upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(DZ. U. Nr 98, poz.1070 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia(Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy Zbójna jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015.

Wybory ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich
• jest nieskazitelnego charakteru
• ukończył 30 lat
• jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
• nie przekroczył 70 lata
• jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
• posiada co najmniej wykształcenie średnie

Ławnikami nie mogą być:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
• Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci adwokaccy
• duchowni
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej
• funkcjonariusze Służby Więziennej
• radni gminy, której rada dokonuje wyborów ławników

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do 30 czerwca 2011r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa- Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz.370).

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy.

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście. Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

• informację z Krajowego Rejestru Karnego
• oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
• zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
• 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydaniu dowodów osobistych

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Gminy Zbójna w Biurze Rady w godzinach urzędowania.(pokój Nr 7)

Ponadto karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady tel. (86) 214 00 84

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.
Data powstania: środa, 1 cze 2011 10:09
Data opublikowania: środa, 1 cze 2011 10:10
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2012 11:24
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1384 razy