BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 136/12 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 czerwca 2012 roku
Załacznik 1
Załacznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2
Załacznik 3
Załacznik 3
w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości
będących własnością Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281) i art. 38 ust.1-2, art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129,
poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) oraz
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz.450) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszego zarządzenia na zbycie gospodarstwa rolnego, położonego
w Popiołkach o łącznej powierzchni 13,6865 ha, wraz z działka siedliskową
posiadające Księgę Wieczystą KW LM1L/00022312/0.
2. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia, położonej w Dobrym Lesie na działce Nr 871/2
o powierzchni 0,2050 ha, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124.
3. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia, położonej w Kuziach na działce Nr 257/2
o powierzchni 0,28 ha, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/00024944/3.

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna
i w Sołectwach miejscowości, w których położone są powyższe nieruchomości a także
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data powstania: piątek, 29 cze 2012 13:02
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 paź 2012 14:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1540 razy