BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 165/12

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ZARZĄDZENIA NR 165/12
WÓJTA GMINY ZBÓJNA
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi i powtórzenia przeprowadzenia rokowań sprzedaży nieruchomości.
Na podstawie § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108; z 2009 r. Nr 55, poz. 450) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę złożoną przez Pana Grzegorza Samula za zasadną w części dotyczącej sposobu ogłoszenia i prowadzenia rokowań na sprzedaż gospodarstwa rolnego , położonego w Popiołkach o łącznej powierzchni 13,6865 ha wraz z działką siedliskową, stanowiącą własność Gminy Zbójna, KW. LM1L/00022312/0.
§ 2. Nakazuje się powtórzenie czynności przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w/w nieruchomości.
§ 3. Przeprowadzenie rokowań ogłosić zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Przeprowadzenie rokowań powierza się Komisji Przetargowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
inż.. Zenon Białobrzeski


Załącznik do
Zarządzenia Nr 165/12
Wójta Gminy Zbójna
Z dnia 26 października 2012 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
WÓJT GMINY ZBÓJNA
na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.)
ogłasza,
że w dniu 28 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 pokój nr 1 o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone
rokowania
na sprzedaż gospodarstwa rolnego, położonego w Popiołkach, o powierzchni 13,6865 ha, będącego własnością komunalną Gminy Zbójna, zapisanego w Księdze Wieczystej KW LM1L/00022312/0, składającego się z następujących działek:

Nr działki Powierzchnia
w ha Opis działki


22/8

4,2045 Działka siedliskowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą, budynkiem inwentarskim
oraz dwiema drewnianymi szopami.
21/1 0,3000 Grunty uprawne kl. V - VI
21/2 2,1800 -II -
22/1 0,3000 -II -
122 0,4860 Użytki zielone kl. V – VI
123 0,9200 - II -
151 0,2370 - II -
152 0,2740 - II -
189 1,2780 Działka zadrzewiona w 90 % brzozą w 10 % sosną, częściowo łąka kl. V
190/3 3,5070 j.w.
Powyższy wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna
i w Sołectwie Popiołki oraz na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl przez okres co najmniej 21 dni, tj. od dnia
2012.04.02. do 2012.04.23. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została opublikowana w Gazecie Współczesnej
w dniu 2012.04.02.
Po trzech bezskutecznych przetargach na sprzedaż gospodarstwa rolnego ogłaszanymi:
1/ Zarządzeniem Nr 115/12 Wójta Gminy Zbójna z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna, publikowanym
w „Rzeczypospolitej” w dniu 25.04.2012 r. i na stronie internetowej,
2/ Zarządzeniem Nr 12412 Wójta Gminy Zbójna z dnia 28 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna,
3/ Zarządzeniem Nr 136/12 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna,
Wójt Gminy Zbójna postanowił sprzedać gospodarstwo rolne w wyniku negocjacji.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320 000,00 zł.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych "Rokowania -gospodarstwo rolne w Popiołkach" można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój nr 8, w terminie do dnia 27 listopada 2012 roku do godz. 15.00 Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zbójna,, pokój nr 9.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w kwocie 16.000,00 zł. Zaliczka powinna być wpłacona w pieniądzu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Zbójna Nr 16 8757 1011 2601 9653 2000 0020 w BS Łomża O/Nowogród do dnia 25 listopada 2012 roku do godz. 14.00.
Jeżeli osoba ustalona jako potencjalny nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w podanym terminie, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Data powstania: piątek, 26 paź 2012 13:45
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2012 13:50
Data edycji: poniedziałek, 5 lis 2012 09:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 sty 2013 10:04
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1497 razy
Ilość edycji: 2