BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINTY ZBÓJNA

P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Zbójna
z dnia 7 listopada 2012 roku.

w sprawie zwołania XVII sesji Rady Gminy Zbójna
Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
p o s t a n a w i a m
1. Zwołać XVII sesję Rady Gminy Zbójna na dzień 21 listopada 2012 roku.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1000.
3. Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012 - 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zbójna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zbójna na obwody głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu MZWiK w Łomży.
14. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży dotycząca potrzeb wykonywania pracy przez skazanych.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 16 lis 2012 10:09
Data opublikowania: piątek, 16 lis 2012 10:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 gru 2012 12:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1044 razy