BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie podziału Gminy Zbójna na obwody Ggosowania


UCHWAŁA NR XVI/91/12
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Zbójna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951) na wniosek Wójta Gminy Zbójna uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Zbójna na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.
§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Zbójna oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Zbójna przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania .
§ 5. Na ustalenia rady gminy w sprawach obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychPliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 lis 2012 13:16
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2012 14:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 gru 2012 12:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1073 razy