BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIII/30/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r.
Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578,
z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513, z 2014 r. poz. 822 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Wójta Gminy, uchwala się następujące ceny i stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna, pokrywajace uzasanione koszty:
1) cena netto za 1 m3 wody - 2,78 zł,
2) cena brutto za 1 m3 wody (+ 8 % VAT) - 3,00 zł,
3) stawka opłaty abonamentowej netto za 1 miesiąc - 9,26 zł,
4) stawka opłaty abonamentowej brutto za 1 miesiąc (+ 8 % VAT) - 10,00 zł.
§ 2. Ceny i stawki opłat obowiązują od dnia 1 maja 2015 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych

Data powstania: środa, 12 lis 2014 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2015 11:31
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 1554 razy