BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/13/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Zbójna Nr XXXIII/30/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 31 mar 2016 14:23
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 14:24
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1447 razy