BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OFERTA NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POAZKONKURSOWYM

 

 

Wójt Gminy Zbójna uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. r. Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzień Dziecka w Gminie Zbójna” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość środków finansowych, o jaką wnioskuje oferent wynosi 5 355,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł 00/100). Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miejscowości Dobry Las i dotyczy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbójna. Biorąc pod uwagę określoną w ofercie grupę adresatów, opis proponowanych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, a także opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania publicznego należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Zbójna zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Żyj z Kulturą” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wobec powyższego Wójt Gminy Zbójna, zgodnie z art. 19a, ust.3 cytowanej ustawy, informuje, że do 22 maja 2018 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pok. Nr 8, lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: ugzbojna@lo.home.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Zbójna niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Żyj z Kulturą".

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 13:08
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 13:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 895 razy