BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna".

Przedmiotem zamówienia jest odbiór ok. 40 ton wyrobów zawierających azbest z  terenu gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

FORMULARZ  CENOWO - OFERTOWY

na wykonanie zamówienia o wartości do kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 

  1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

NIP 718 20 27 616

 

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Zbójna.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 15 października 2020r.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór ok. 40 ton wyrobów zawierających azbest
z  terenu gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

 

Zakres robót obejmuje:

- zbieranie wyrobów już wcześniej zdemontowanych lub złożonych na stosie,

- transport,

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe ilość oraz miejsce wykonywania usługi wskazane będzie w wykazie nieruchomości przekazanym Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych gospodarstw (karta przekazania odpadów),

- indywidualne ustalenie terminów wykonania zadania Wykonawcy z poszczególnymi właścicielami nieruchomości,

- przedstawienie informacji o zgłoszeniu właściwemu organowi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane.

- dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzenia przyjęcia odpadów odebranych na składowisku, które posiada zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu).

 

  1. Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego Zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę)

- umowę ze składowiskiem, które posiada odpowiednie zezwolenia na utylizację odpadów niebezpiecznych (w tym materiały zawierające azbest)

- uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podst. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach lub wpis Wykonawcy do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797)

- zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797)

 

  1. Ofertę należy:
  2. złożyć w oryginale w  terminie do dnia: 06.08.2018r., godz.10.00

 

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

       

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 lip 2020 14:33
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2020 14:39
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 897 razy