BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego usunięcie odpadów, zlokalizowanych na terenie działki ewidencyjnej nr 187 obręb Dębniki w miejscowości Dębniki z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Zbójna, 17.09.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

 

            Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego usunięcie odpadów, zlokalizowanych na terenie działki ewidencyjnej nr 187 obręb Dębniki w miejscowości Dębniki z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa zamawiającego: Gmina Zbójna

Adres zamawiającego:  ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

Telefon/fax: (86) 214 00 29

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Zbójna a Wykonawcą

b) data zakończenia: 15.12.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie różnego rodzaju odpadów, tj. złom, w tym odpady z żelaza i stali (kod 19 10 01), odpady metali niezależnych (kod 19 10 02), metale żelazne (kod 19 12 02), zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów (kod 16 01 06), opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania z drewna ( kod 15 01 03), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39) oraz zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36). Odpady zlokalizowane są na działce ewidencyjnej nr 187 obręb Dębniki gmina Zbójna.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 26a ustawy o odpadach, ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Szacowana ilość odpadów do zebrania i usunięcia w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi ok 50 ton.

Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający nie gwarantuje wskazanych ilości odpadów do odbioru, natomiast zaleca się żeby Wykonawca, przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej przedmiotu zapytania ofertowego.

 

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się z wynikami oględzin i decyzją tutejszego organu.Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia kserokopii aktualnych decyzji związanych z gospodarką odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, niezbędnych do wykonania usługi.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia (w tym decyzje administracyjne związane z gospodarką odpadami):

- zezwolenia na transport odpadów,

- zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, względnie umowy zawartej z podmiotem posiadającym wskazane decyzje (podwykonawcy),

- a także niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sprzętem.

Wykonawca składa ofertę ze wskazaniem ceny jednostkowej usunięcia 1 tony odpadów.

Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, tj. zbiórkę i wywóz, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Do rozliczenia końcowego Zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających usunięcie i unieszkodliwienie odpadów. Tj. karty przekazania odpadów do miejsc ich unieszkodliwiania.

   

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna lub

adres email: ugzbojna@lo.home.pl

 

Pracownik uprawniony do kontaktu:

Michał Bajno

tel. 86 214 00 23

e-mail: michal.bajno@ug.zbojna.wrotapodlasia.pl

  Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 13:17
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 14:28
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1216 razy