BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gmina Zbójna ogłasza zapytanie na poniżej wymienioną usługę.

  Zbójna, dnia 20 listopada 2020 r.

RLŁ.6140.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Zbójna ,18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

3.Wymagania :

1.) Ofertę może złożyć Wykonawca, który posiada:

 1. uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym
 2. niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami

         zdolnymi do wykonania zamówienia.

Przedmiot usługi obejmuje :

   - wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska , w którym wykonawca będzie sprawował opiekę; - prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

 • zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a w szczególności ustawy o ochronie zwierząt;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej ;
 • sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;

-  usypianie ślepych miotów;

- przejęcie i utrzymanie psów będących obecnie na stanie Gminy Zbójna na dzień sporządzenia zapytania ofertowego posiada 1 psa ( na dzień podpisania umowy ilość psów może ulec zmianie), które są przetrzymywane w „Sonieczkowo” Marta Chmielewska Schronisko i Fryzjer dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów;

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt — adopcje;

                    - znakowanie odłowionych psów;

                    - prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt z terenu gminy Zbójna.

            

 1. Warunki umowy:

Projekt umowy w załączeniu.

 1. Ocena oferty

  Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

  Cena 100% 

 

 1. Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

8 . Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wyboru Wykonawcy:

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna: 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
 2. przesłać na adres: 18-416 Zbójna Łomżyńska 64
 3. faxem na numer: 86-214-00-29
 4. w wersji elektronicznej na e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

                       2)  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 09.12 2020 do godz. 1500

                       3)  W przypadku ofert dostarczonych osobiście lub pocztą liczy się data wpływu oferty do biura  

                            Zamawiającego.

                       4)  W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu na

                             podany adres poczty elektronicznej podany powyżej.   

                       5)  Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane.

 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 2. a) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1);
 3. b) oświadczenie oferenta o braku powiązań (załącznik nr 2);
 4. c) oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (załącznik nr 3);
 5. d) parafowany projekt umowy.

 

 

 1. formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
 2. oświadczenie oferenta o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
 3. oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
 4. projekt umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania. na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 14:34
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 15:15
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 985 razy