BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady XXV sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2022”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zbójna.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych  Komisji Rady Gminy Zbójna za 2021 r.
 7. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zaopatrzenia w wodę.
 8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2022 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2022 11:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 415 razy