BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe- „Cyfrowa Gmina”

Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Zbójna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Zbójna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa zamawiającego: Gmina Zbójna

Adres zamawiającego:  ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

Telefon/fax: (86) 214 00 29

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Zbójna a Wykonawcą

b) data zakończenia: 3 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy (ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2023 r.)

III. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem – 1 szt.
  2. Zakup i dostawa stacji roboczej – 7 szt.
  3. Zakup i dostawa urządzenia centralnego systemu pamięci masowej 1 szt.
  4. Zakup i dostawa komputerów przenośnych - 2 szt.
  5. Zakup i dostawa skanera- 1 szt.
  6. Zakup i dostawa urządzenia (UTM ) zabezpieczającego sieć – 1 szt.
  7. Pakiet biurowy: Microsoft Office 2021; Licencja komercyjna, wieczysta – 2 szt

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym /w formie papierowej pocztą tradycyjną/, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego do dnia 31.10.2022r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

Pracownik uprawniony do kontaktu:

Michał Bajno

tel. 86 214 00 23

e-mail: michal.bajno@ug.zbojna.wrotapodlasia.pl

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji  z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 paź 2022 14:02
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2022 14:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 345 razy