BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Gmina Zbójna ogłasza zapytanie na poniżej wymienioną usługę

  Zbójna, dnia 11 stycznia 2023 r.

RLŁ.6140.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 Gmina Zbójna ,18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla   bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 1. Wymagania:

 1) Ofertę może złożyć Wykonawca, który posiada:

  1. uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym
  2. niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 2) Przedmiot usługi obejmuje :

  • wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska , w którym wykonawca będzie sprawował opiekę; - prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
  • zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a w szczególności ustawy o ochronie zwierząt;
  • zapewnienie opieki weterynaryjnej ;
  • sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;
  • usypianie ślepych miotów;
  • przejęcie i utrzymanie psów będących obecnie na stanie Gminy Zbójna na dzień sporządzenia zapytania ofertowego posiada 8 psów ( na dzień podpisania umowy ilość psów może ulec zmianie), które są przetrzymywane w „Sonieczkowo” Marta Chmielewska Schronisko i Fryzjer dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt — adopcje;
  • znakowanie odłowionych psów;
  • prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt z terenu gminy Zbójna.
 1. Warunki umowy:

  Projekt umowy w załączeniu.

 1. Ocena oferty

  Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

  Cena 100% .

 1. Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

     8 . Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wyboru Wykonawcy:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna: 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
  2. przesłać na adres: 18-416 Zbójna Łomżyńska 64
  3. faxem na numer: 86-214-00-29
  4. w wersji elektronicznej na e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

 2)  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 16.01.2023 do godz. 1500

 3)  W przypadku ofert dostarczonych osobiście lub pocztą liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 4)  W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu na podany adres poczty elektronicznej podany powyżej.   

 5)  Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane.

 1.  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1);
  2. oświadczenie oferenta o braku powiązań (załącznik nr 2);
  3. oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (załącznik nr 3);
  4. parafowany projekt umowy.

      Załączniki:

  1. formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
  2. oświadczenie oferenta o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
  3. oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
  4. projekt umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania. na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 sty 2023 11:08
Data opublikowania: środa, 11 sty 2023 12:19
Data edycji: środa, 11 sty 2023 13:58
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 437 razy
Ilość edycji: 1