BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 2023 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady XXXI sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2023-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna 2023 -2027”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2023-2031.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 7. Sprawozdanie z działalności stałych  Komisji Rady Gminy Zbójna za 2022 r.
 8. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zaopatrzenia w wodę.
 9. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

 

 

Data powstania: środa, 15 lut 2023 10:05
Data opublikowania: środa, 15 lut 2023 10:06
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 428 razy