BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023

Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją

Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

 

Zbójna, 14 kwietnia 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na odbiór odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zbójna
 

Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa zamawiającego: Gmina Zbójna
Adres zamawiającego:  ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna
Telefon/fax: (86) 214 00 29

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) data zakończenia: 31 lipca 2023

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Sołectw Gminy Zbójna: Wyk, Kuzie, Gawrychy, Osowiec, Popiołki, Laski, Siwiki, Dobry Las, Stanisławowo, Gontarze, Dębniki, Piasutno Żelazne, Ruda Osowiecka, Pianki, Bienduszka, Jurki, Zbójna,  w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Zbójna, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 

Kod odbioru odpadów: 02 01 04. 

Ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie deklaracji rolników to  104,6 Mg. 

Zadeklarowane przez rolników ilości odpadów:

• folia rolnicza –  76,47 Mg

• siatka do owijania balotów – 12,97 Mg

• sznurek do owijania balotów – 2,86 Mg

• opakowania po nawozach – 4,28 Mg

• opakowania typu Big Bag – 8,02.

Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/
  
4.WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

Rolnik, który zgłosił udział w projekcie zobowiązuje się dostarczyć, we własnym zakresie i w wyznaczonym terminie, odpady na posesję sołtysa swojej miejscowości, gdzie będą one przekazane przedsiębiorcy.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1/ spisania z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady,

2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag,

3. datę odbioru,

4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe; - folie rolnicze czarne; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania  typu Big Bag,

5. podpis właściciela/ użytkownika,

6. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

7. pieczęć firmową wykonawcy.

2/ do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 t.j) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.819), 

3/ wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów/potwierdzonych za zgodność/:

- kart przekazania odpadów (KPO), osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag,

- wygenerowanych z systemu BDO dokumentów ewidencji odpadów (KEO) potwierdzających przyjęcie, a następnie ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania  lub odzysku,

-  w przypadku przejęcia odpadów przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów, wygenerowanych z systemu BDO kart przekazania odpadów (KPO) do docelowej instalacji unieszkodliwienia ( w statusie z potwierdzonym transportem).

4/ po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: 

1. adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, 

2. ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

5/  rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego do dnia 28.04.2023 do godz. 1500 na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna lub 
adres email: ugzbojna@lo.home.pl

Pracownik uprawniony do kontaktu:

Grzegorz Gawrych
tel. 86 214 00 23
e-mail: gawrych.g@ug.zbojna.wrotapodlasia.pl
    
Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 kwi 2023 10:12
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2023 10:33
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 384 razy