BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - na Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY na wykonanie zamówienia o wartości do kwoty określonej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 14 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna NIP 718 20 27 616 II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna.

I

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Zbójna

 

FORMULARZ  CENOWO - OFERTOWY

na wykonanie zamówienia o wartości do kwoty określonej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           (tj. z dnia 14 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

  1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

NIP 718 20 27 616

 Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Zbójna.

 III. Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 10 listopada 2023r.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór ok. 132 ton wyrobów zawierających azbest
z  terenu gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

Zakres robót obejmuje:

- zbieranie wyrobów już wcześniej zdemontowanych lub złożonych na stosie,

- transport,

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe ilość oraz miejsce wykonywania usługi wskazane będzie w wykazie nieruchomości przekazanym Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych gospodarstw (karta przekazania odpadów),

- indywidualne ustalenie terminów wykonania zadania Wykonawcy z poszczególnymi właścicielami nieruchomości,

- przedstawienie informacji o zgłoszeniu właściwemu organowi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane.

- dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzenia przyjęcia odpadów odebranych na składowisku, które posiada zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu).

  1. Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego Zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę)

- umowę ze składowiskiem, które posiada odpowiednie zezwolenia na utylizację odpadów niebezpiecznych (w tym materiały zawierające azbest)

- uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podst. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach lub wpis Wykonawcy do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. z dnia 7 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587)

- zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  (tj. z dnia 7 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).

 Ofertę należy:

  1. złożyć w oryginale w terminie do dnia: 25.09.2023r., godz.15.00

 Kryterium oceny ofert: cena 100%.

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

       

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2023 11:28
Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2023 12:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 167 razy