BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Gmina Zbójna ogłasza zapytanie na poniżej wymienioną usługę

  Zbójna, dnia 15 listopada 2023 r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

RLŁ.6140.28.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

   Gmina Zbójna ,18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla   bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 1. 3. Wymagania :

 1) Ofertę może złożyć Wykonawca, który posiada:

 1. uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym
 2. niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami

         zdolnymi do wykonania zamówienia.

2) Przedmiot usługi obejmuje :

   - wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska , w którym wykonawca będzie sprawował opiekę; - prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

 • zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a w szczególności ustawy o ochronie zwierząt;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej ;
 • sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;

-  usypianie ślepych miotów;

- przejęcie i utrzymanie psów będących obecnie na stanie Gminy Zbójna na dzień sporządzenia zapytania ofertowego posiada 11 psów ( na dzień podpisania umowy ilość psów może ulec zmianie), które są przetrzymywane w „Sonieczkowo” Marta Chmielewska Schronisko i Fryzjer dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów;

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt — adopcje;

                    - znakowanie odłowionych psów;

                    - prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt z terenu gminy Zbójna.

 

 1. Warunki umowy:

  Projekt umowy w załączeniu.

 1. Ocena oferty

  Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Cena 100% .

 

 1. Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

8 . Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wyboru Wykonawcy:

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna: 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
 2. przesłać na adres: 18-416 Zbójna Łomżyńska 64
 3. faxem na numer: 86-214-00-29
 4. w wersji elektronicznej na e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

                 2)  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 30.11.2023 do godz. 1500

                 3)  W przypadku ofert dostarczonych osobiście lub pocztą liczy się data wpływu oferty do biura  

                       Zamawiającego.

                 4)  W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu na

                       podany adres poczty elektronicznej podany powyżej.   

                 5)  Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane.

 1. 9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 2. a) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1);
 3. b) oświadczenie oferenta o braku powiązań (załącznik nr 2);
 4. c) oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (załącznik nr 3);
 5. d) parafowany projekt umowy.

formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

 1. oświadczenie oferenta o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
 2. oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
 3. projekt umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania. na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lis 2023 13:05
Data opublikowania: środa, 15 lis 2023 13:12
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 299 razy