BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS NA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Wójt Gminy Zbójna ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 1/ Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 35 2/ Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie, 18-416 Zbójna
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zbójna
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska
dyrektorów:
1/ Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej,
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 35
2/ Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie, 18-416 Zbójna

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1/ jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2/ ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole
lub placówce;
3/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce,
a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną
ocenę dorobku zawodowego;
6/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7/ nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
niej postępowanie karne;
9/ nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt.4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)
2. Do konkursu może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:
1/ ukończyła studia wyższe magisterskie;
2/ posiada co najmniej 5 letni staż pracy;
3/ posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi
kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
4/ spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.3 i 6-9.
3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
szkoły lub placówki;
2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu
pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby
będącej nauczycielem;
4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego –
w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą;
6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne;
9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których
mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z późn. zm.);
11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
12/ oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów na
dyrektora szkoły) zgodnie z art.7 ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.425
z późn. zm)
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Zbójnej” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie” w terminie: do dnia
22 lipca 2008 r. godz.1500
na adres:
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
(pokój Nr 8)

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Wójta Gminy Zbójna

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.Data powstania: czwartek, 3 lip 2008 12:28
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2008 12:34
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 09:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2216 razy