BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko

urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 29 lipca 2010 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

Wójt Gminy Zbójna
ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zbójna,
ul. Łomżyńska, 18-416 Zbójna.
I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II. Określenie wymagań stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy projektu „Rzeki łączące narody. Wspólne problemy, wspólne rozwiązania - promocja szlaków wodnych Litwy i Polski”, w wymiarze 1/5 etatu.

III. Określenie wymagań:

1. Wymagania kwalifikacyjne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) prowadzenie rachunkowości projektu,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4) dobra znajomości języka angielskiego i litewskiego w mowie i piśmie,
5) biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, EXCEL, Internet, poczta elektroniczna)
6) ma pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika biurowego,
8) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,
9) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
10) uregulowany stosunek do służby wojskowej,


2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
2) znajomość zasad księgowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości,
3) dobra orientacja w przepisach z zakresu Prawa zamówień publicznych,
4) podstawowa znajomość procedur administracyjnych (KPA),
5) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
7) systematyczność i odpowiedzialność,
8) odporność na sytuacje stresowe.IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) bieżące monitorowanie i ocena realizacji projektu, na który pozyskano środki,
2) współdziałanie z Gminami zaangażowanymi w realizacje projektu w zakresie rozliczania środków przyznanych na jego realizację,
3) prowadzenie rozliczeń i nadzoru nad finansami projektu,
4) współpraca z litewskim księgowym przy rozliczaniu projektu.


V. Wymagane dokumenty:
1. Dokumenty niezbędne:
1. życiorys;
2. kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub nowego dowodu osobistego;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, znajomość języka angielskiego i litewskiego
kursów lub szkoleń z zakresu projektów UE i zamówień publicznych;
4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
7. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2.Dokumenty dodatkowe:
Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności, związane ze stanowiskiem głównego księgowego (świadectwa pracy, zaświadczenia).

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do 9 sierpnia 2010 r. do godz. 1530 w Urzędzie Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna ( pokój nr 8 –sekretariat Wójta Gminy Zbójna ).

VII. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone dwuetapowo. Komisja Rekrutacyjna w I etapie dokonuje weryfikacji formalnej złożonych dokumentów. II etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wójta Gminy Zbójna z kandydatem, w wyniku której zostanie wybrany kandydat na stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona dnia 10 sierpnia 2010 r. do godziny 11 00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

Lista zawierać będzie imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kandydatów, z którymi w dniu 10 sierpnia 2010 r. od godz. 12.00 Wójt Gminy Zbójna prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne (pok. Nr 8 ).
Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną z Wójtem Gminy Zbójna nie będą indywidualnie powiadamiani.
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna nastąpi dnia 10 sierpnia 2010 r. do godziny 1500 .

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia wybranego kandydata. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip.

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście od godziny 11 00 dnia 10 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Gminy Zbójna (pokój Nr 8).
Dodatkowych informacji udziela Inspektor d/s kadrowych i informatycznych – Michał Bajno pod numerem telefonu
(0 86) 214-00-29.

*W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie “Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
Data powstania: czwartek, 29 lip 2010 12:44
Data opublikowania: czwartek, 29 lip 2010 12:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2010 09:17
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1366 razy