BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 154 z 2008r., poz. 958) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Starosta Łomżyński zawiadamia się. że w dniu 5 października 2010r. na wniosek Wójta Gminy Zbójna, 18 – 416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – ETAP I – ulice: Mleczarska, Mostkowa, Sadowa i Nowa odcinek o długości 2100,37m, na działkach nr ew: 717, 745/1, 745/16, 745/20, 1311, 1314, 1331, 1335, 1336, 1338, 1340, 1347/2 obręb Zbójna oraz części działek nr ew. 690, 691/2, 692/5, 692/6, 704/4, 705/2, 709, 715/4, 718/1, 721, 739, 746, 750/7, 752/4, 754, 762/3, 820, 821, 822, obręb Zbójna, z jednoczesnym zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości nr ew.: 717, 715/3, 691/2, 820, 754, 752/4, 750/7, 762/3, 746, 690, 715/4, 739, 706/5, 709, 718/1, 719/1, 721, 704/4, 822, 821, 692/4, 692/5, 692/6, 705/2 obręb Zbójna i przejęciem w całości pod drogę działek nr ew.: 717/1, 715/17, 691/3, 820/1, 754/1, 752/15, 750/9,762/4, 746/1, 690/1, 715/19, 739/1, 706/6, 709/1, 719/5, 704/5, 822/1, 821/1, 692/7, 692/9, 692/11, 705/3 obręb Zbójna oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego na rozbudowę z przebudową układu drogowego dróg gminnych na terenie m. Zbójna ETAP I.

Jednocześnie informuję, że strony z aktami sprawy mogą zapoznać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 316, tel. 086-215-69-22.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. do dnia 26.10.2010r.
W terminie do dnia 03.11.2010r. w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 316, tel. 086 215-69-22.

Starosta Łomżyński


Łomża, dnia 08.10.2010r.OBWIESZCZENIEStosownie do art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 154 z 2008r., poz. 958) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Starosta Łomżyński zawiadamia się. że w dniu 7 października 2010r. na wniosek Wójta Gminy Zbójna, 18 – 416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 104473B w Dobrym Lesie wraz z drogą do rzeki o długości 857,08m + 243,66m, na działkach nr 900/3, 926, 450/2, 1004 obręb Dobry Las oraz części działek nr ew. 853, 864, 854, 8622, 865, 867, 868/2 obręb Dobry Las z jednoczesnym zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości nr ew.: 853, 864, 854, 862, 865, 867, 868/2 obręb Dobry las i przejęciem w całości pod drogę działek nr ew. 853/1, 864/1, 854/1, 862/1, 865/1, 867/1, 868/3 obręb Dobry Las oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego na rozbudowę z przebudowę drogi gminnej nr 104473 B w Dobrym Lesie wraz z drogą do rzeki.

Jednocześnie informuję, że strony z aktami sprawy mogą zapoznać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 316, tel. 086-215-69-22.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. do dnia 26.10.2010r.
W terminie do dnia 03.11.2010r. w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 316, tel. 086 215-69-22.


Starosta ŁomżyńskiŁomża, dnia 08.10.2010r.
Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2010 16:41
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2010 16:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lis 2010 11:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1270 razy