BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 166/10

z dnia: 21 stycznia 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Zbójna, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241)
i art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281)
oraz § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym,
oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 111/7, o powierzchni 0,1111 ha położoną we wsi
Pianki, stanowiącą własność Gminy Zbójna, posiadającą Księgę Wieczystą
KW LM1L/00005107/5 o wartości 50.471,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta
siedemdziesiąt jeden złotych ), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.

2. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, na rzecz najemcy: Haliny Nowak, zam. Pianki Nr 11. 18-416 Zbójna
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, za cenę ustaloną
przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady
Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania,
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna
i w Sołectwie Pianki.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 sty 2010 14:49
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 812 razy