BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 170/10 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 9 lutego 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Zbójna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Dobrym Lesie.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241)
i art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590)
oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną
położoną we wsi Dobry Las na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 831,
o powierzchni 1,6710 ha, o wartości 12.811,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset jedenaście złotych), stanowiącą własność Gminy Zbójna, posiadającą Księgę Wieczystą KW LM1L/00024947
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna
i w Sołectwie Dobry Las.Wójt Gminy Zbójna
Zenon BiałobrzeskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 lut 2010 13:55
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 791 razy